fbpx

Markerkant 12 6.18, 1314 AK, ALMERE

info@all4home.nl

Al meer dan 15 jaar expertise

Algemene Voorwaarden - badkamer- en toilet renovaties

Algemene voorwaarden – Badkamer- en toiletverbouwingen

1. Definities
Opdrachtgever
Ieder persoon die een opdracht geeft op het gebied van het renoveren dan wel
vernieuwen van de eigen badkamer of toilet.

All4home – Vloeren, tegels en sanitair
All4home – Vloeren, tegels en sanitair is gespecialiseerd in de verkoop en
montage van badkamers, toiletten, sanitair en vloeren.

Opdracht
De schriftelijk bevestigde opdracht van de opdrachtgever aan All4home –
Vloeren, tegels en sanitair om de badkamer of toilet te vernieuwen of te
renoveren.

2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die betrekking
hebben op het vernieuwen of renoveren van de badkamer of toilet.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig
voorzover zij door All4home – Vloeren, tegels en sanitair schriftelijk zijn
bevestigd. Op de betrekkingen tussen All4home – Vloeren, tegels en sanitair en
de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offertes
Alle offertes van All4home – Vloeren, tegels en sanitair zijn vrijblijvend.
Indien naar aanleiding van de offerte een opdracht wordt geplaatst bij All4home
– Vloeren, tegels en sanitair, zijn hier geen kosten aan verbonden. 
Een samengestelde prijsopgave verplicht All4home –
Vloeren, tegels en sanitair
niet tot het verrichten van een volledig opdracht of een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
All4home –
Vloeren, tegels en sanitair
is ten alle tijden gerechtigd om een offerte te wijzigen of in te
trekken (ook binnen het vervaldatum).

4. Gesprekken/showroom-bezoeken
Aan gesprekken met All4home – Vloeren, tegels en sanitair zijn geen kosten
verbonden, mits de gesprekken plaatsvinden binnen een straal van 15 kilometer,
vanaf Almere, vestigingsadres All4home – Vloeren, tegels en sanitair tot aan
woonadres van belangstellenden.
Indien er naar aanleiding van deze gesprekken een opdracht wordt geplaatst bij All4home
– Vloeren, tegels en sanitair, zijn hier geen kosten aan verbonden.
Indien er naar aanleiding van deze gesprekken/showroom-bezoeken geen opdracht
wordt geplaatst bij All4home – Vloeren, tegels en sanitair, zal All4home –
Vloeren, tegels en sanitair hiervoor kosten in rekening brengen, deze kosten
zullen zijn: de tijdsduur van de gesprekken/showroom-bezoeken, reistijd en
reiskosten.

5. Aard van de opdracht
Nadat een opdracht of een principe opdracht tot stand is gekomen, is er sprake
van een inspanningsovereenkomst, waarbij All4home – Vloeren, tegels en sanitair
garandeert dat alle de ten dienste staande middelen tot adviseren en uitvoeren
van de werkzaamheden voor de opdrachtgever optimaal ingezet zullen worden.

6. Duur van de opdracht
De duur van de opdracht is afhankelijk van de grootte van de badkamer of toilet
en de wensen van de opdrachtgever.

7. Acceptatie en beperkende bepalingen
Indien er, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die door
opdrachtgever verschaft is, tijdens de looptijd van de opdracht alsnog
omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige
belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan All4home
– Vloeren, tegels en sanitair de werkzaamheden beperken, tot op een nader
tijdstip opschorten, dan wel beëindigen.

8. Getekende opdrachtbevestiging
Wanneer de opdrachtnemer en opdrachtgever de opdrachtbevestiging beiden hebben
ondertekend of de opdrachtgever heeft aanbetaald, is er sprake van een
opdracht. Indien de opdrachtgever de opdracht (na getekende
opdrachtbevestiging) wilt ontbinden, zijn hier kosten aan verbonden. De opdrachtgever
dient het reeds bestelde sanitair en tegels af te nemen en te betalen (dit zijn
speciaal bestelde artikelen voor opdrachtgever). De opdrachtnemer zal aan
opdrachtgever 75% van totale arbeidsloon factureren, opdrachtgever zal hieraan
moeten voldoen.

9. Honoraria
Indien een bevestigde opdracht van kracht is dient de opdrachtgever het
verschuldigde totaalbedrag voor de uitvoering van de werkzaamheden en de
materialen in 2 keer te betalen.
All4home – Vloeren, tegels en sanitair stuurt drie facturen. De 1e factuur is 50%
van het totaal bedrag. De 2e factuur is 25% van het totaalbedrag. Restant factuur is 25% van het totaalbedrag. De eerste
factuur dient voor leverdatum materialen betaald te worden. De tweede factuur dient betaald te worden bij 50% van de werkzaamheden. Restant factuur direct na oplevering van de badkamer of toilet (de dag dat er wordt gekit). 

10. Materialen/asbest
All4home – Vloeren, tegels en sanitair verwijderd in geen enkel geval het
materiaal asbest. Indien bij de klant asbest verwijderd dient te worden, zal
een specialistisch bedrijf worden ingeschakeld door de opdrachtgever. De kosten
hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Materialen zoals hulpmateriaal, sanitair, tegels en strips die niet verbruikt
worden zijn niet verrekenbaar.

11. Beschadigingen/herstelwerkzaamheden

      Bij het aanbrengen van afvoerleidingen, waterleidingen en elektradozen en
bij het verwijderen van de bestaande tegels in de wand binnen de
badkamer/toilet, kan de wand aan de achterzijde beschadigen. All4home – Vloeren, tegels en sanitair is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van All4home. All4home is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover hem door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is All4home aansprakelijk indien de ligging niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld. Het bouwbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden. 

12. Garanties
All4home – Vloeren, tegels en sanitair geeft 2 jaar garantie op de montage
van sanitair, tegels en materialen die via All4home – Vloeren, tegels en
sanitair is aangeschaft. Verder geeft All4home – Vloeren, tegels en sanitair 1
jaar garantie op kitwerk en voegwerk. De klant is zelf verantwoordelijk om het
kit- en voegwerk in de badkamer en toilet bij te houden en door de jaren heen
te controleren. All4home – Vloeren, tegels en sanitair geeft geen garantie op
door de opdrachtgever zelf aangeschaft sanitair, tegels en materialen. Voor de
garantie op sanitair, tegels en andere materialen kunt u bij All4home –
Vloeren, tegels en sanitair terecht. All4home – Vloeren, tegels en sanitair zal
in dat geval dan contact leggen met de desbetreffende groothandel.
De garantie die All4home – Vloeren, tegels en sanitair geeft op sanitair,
tegels en materialen die aangeschaft zijn via All4home – Vloeren, tegels en
sanitair vervalt indien het sanitair en tegels worden schoongemaakt met
bijtende en/of agressieve schoonmaakmiddelen, zoals jif en antikalk.
Tevens vervalt de garantie indien het sanitair en tegels worden schoongemaakt
met een schuurspons of als er onverantwoord om wordt gegaan met de tegels,
sanitair en bouwmaterialen.
Indien er door opdrachtgever aanspraak wordt gemaakt op garantiebepalingen en
dit door de leverancier wordt gehonoreerd, dan zijn de kosten voor het
eventueel opnieuw monteren van sanitair voor kosten van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever aanspraak maakt op garantiebepalingen, maar dit niet
binnen de garantiebepalingen valt, dan zijn de kosten voor het bekijken van de
situatie bij de opdrachtgever door de betreffende leverancier voor kosten van
de opdrachtgever. 

 13. Voorwaarden van en uitzonderingen op montageprijs

1)    
De vermelde montageprijs geldt
alleen voor werkzaamheden binnen de bestaande badkamer- en/of toiletruimte. 

2)    
Groep, aanleggen, of vervangen van
loden/gietijzeren leidingen, bestaande leidingen vanuit boven- of onderliggende
verdieping infrezen of koof erom heen maken, asbest in wand of vloer
verwijderen, en riolering/afvoeren aanleggen of vernieuwen is niet standaard opgenomen in
de montageprijs.

3)    
De opdracht is gebaseerd op de
ondergrond van de bestaande beton/cement dekvloer (deze wordt ook niet
verwijderd). Er wordt aangesloten op uw bestaande afvoeren en de
be-/ontluchting dient in orde te zijn. Verwijderen vervangen van
granietvloeren, bestaande plafonds en wanden van o.a. hout/gipsplaten zijn niet standaard
opgenomen in de montageprijs.

4)    
De afmetingen worden bij u
gecontroleerd, tevens zal deze getoetst worden op technische haalbaarheid.

5)    
Aarde en randaarde dienen in de
ruimte aanwezig te zijn, alsmede een ventilatiekanaal voor een ventilator

6)    
De vermelde montageprijs is
inclusief bouwmaterialen. Tegelprofielen kunnen tegen meerprijs aangeleverd
worden. Deze zijn niet opgenomen in de vermelde montageprijs, evenals het
verven van de zijkant van de handgemaakte klassieke tegels en/of overige
schilderwerkzaamheden.

7)    
Schakelmateriaal, mechanische
ventilator, verstek zagen tegels en nieuwe dorpels zijn niet opgenomen in de
vermelde montageprijs.

8)    
Eventuele parkeer- veerboot en/of
tunnelkosten en/of overige vergunningen zijn niet bij bovenstaande prijs
inbegrepen.

9)    
Garantietermijn is 2 jaar op
installatiewerk. Op kit, voeg en sauswerk wordt 1 jaar garantie gegeven.

10)  Verwijderen van extra tegellaag (meer dan 1 laag) brengt een meerprijs
van €250,00 excl. btw met zich mee.

11)  Indien er muren worden/zijn uit geraapt dan brengt het aanbrengen van
de extra dikke stuclaag een meerprijs €300,00 excl. BTW per muur met zich mee.

12)  Artikelen welke niet door All4home – Vloeren ,tegels en sanitair worden
geleverd, geven we geen garantie op. De garantie op de gehele badkamer-en toiletmontage vervalt dan.  

13)  Wij voeren geen gedeeltelijke montages uit. Wanneer u zelf
werkzaamheden binnen de badkamer uitvoert of laat uitvoeren door een derde
partij, zal All4home – Vloeren, tegels en sanitair niet verzorgen in verband
met garanties.

14. Slotbepaling

De opdrachtgever en All4home – Vloeren, tegels en sanitair worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden.

                                                                                                     

 

Showroom in Almere

Markerkant 12 6.18, 1314 AK, ALMERE

Kom langs onze showroom

Al jouw tegels en vloeren te zien!

Telefonisch bereikbaar!

+31 (0) 6 83 85 85 71

100% Veilige betalingen

Betaal veilig via iDeal!

× Stuur ons nu een bericht!